ตัวอย่างใบรายงานผล

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

(เกี่ยวกับ fetal DNA level, การตรวจพบ deletion-duplication และ งานวิจัยที่การศึกษาในครรภ์เดี่ยวและครรภ์แฝด)

เอกสารประชาสัมพันธ์